Back to Top

Studio@slog.nl

Tel: +31 851307963

Tel: +31 852100398

headerfacebook headerinstagram headeryoutube
  • Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg

  • Uw Lokale Omroep

  • 105.1 FM

geertruidenberg

  • Enquête nieuws in de gemeenteWij houden u graag op de hoogte van het nieuws uit onze gemeente. Dit doen wij op verschillende manieren. We zijn benieuwd naar hoe u de inzet van onze kanalen ervaart. Ook willen we graag weten hoe u het liefste door ons op de hoogte gehouden wilt worden van het nieuws uit onze gemeente.Via de Gemeentepeiler app kunt u uw mening geven over het nieuws uit onze gemeente. U downloadt deze app gemakkelijk via Google Play of de App Store. U kunt de enquête tot 13 maart invullen. Wilt u geen app downloaden? Vul dan de korte enquête in via Web.gemeentepeiler.nl
  • Bij de verduurzaming van Nederland speelt grootschalige opwekking van windenergie op zee een belangrijke rol. Daarom startte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma VAWOZ 2031-2040. Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe we tussen 2031 en 2040 windenergie aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet. Het programma onderzoekt de mogelijke effecten van de aanlandroutes en -locaties d.m.v. een integrale effectenanalyse en milieueffectenrapportage (Plan-MER). Daarnaast onderzoekt het programma kansrijke plekken op land. Dit zijn plekken waar we met een elektrolyzer op grote schaal waterstof kunnen maken. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) vindt u het onderzoeksplan.Programma VAWOZ vraagt uw inputVoor de periode na 2031 worden – naast locaties in het kustgebied – ook verder landinwaarts naar kansrijke plaatsen gezocht voor aansluiting van windenergie van zee. Daarom is ook deze regio onderdeel van het onderzoek. Tegelijkertijd doet Net op zee Nederwiek 3 onderzoek naar aansluiting van windenergie van zee in Moerdijk of Geertruidenberg in 2031. Net op zee Nederwiek 3 onderzoekt ook de routes en locaties voor converters. Deze zijn voor mogelijk twee extra verbindingen na 2031. Zo onderzoeken ze in één keer wat de mogelijkheden tot en met 2031 zijn. Daarnaast belasten ze de omgeving niet onnodig met verschillende trajecten. Besluitvorming over het in procedure brengen van deze één of twee extra verbindingen is na 2031 binnen Programma VAWOZ. Ook onderzoekt VAWOZ kansrijke locaties voor grootschalige elektrolyzers op land. U kunt op het onderzoeksrapport (cNRD) een reactie indienen.Vanaf 23 februari tot en met 4 april 2024 ligt het onderzoeksplan (CNRD) voor VAWOZ ter inzage. Het programma organiseert op 21 maart, in samenwerking met andere energieprojecten in de omgeving, een informatieavond. Op deze avond kunt u direct een reactie geven. Het onderzoeksplan bekijken en reageren kan ook online. Het definitieve onderzoeksplan en een Nota van Antwoord worden in juni 2024 bekendgemaakt. In de Nota van Antwoord krijgt u een antwoord op uw reactie. Naast de informatiebijeenkomsten organiseert Programma VAWOZ een online webinar. Deze is op dinsdag 19 maart 2024 van 19:30-21:30. U kunt uzelf aanmelden via deze link: Aanmelden voor webinar VAWOZ (momice.events).Meer informatie over het programma, het onderzoeksplan, de informatiebijeenkomsten en het geven van reacties vindt u via Rvo.nl.Het onderzoeksplan voor Net op zee Nederwiek 3 is in november vorig jaar vastgesteld. U kunt het onderzoeksplan en de Nota van Antwoord opzoeken via Rvo.nl. LocatieDatumTijdstipWebinar, online Aanmelden voor webinar VAWOZ (momice.events)19 maart 19:30-21:30Informatieavond  Hotel de BorghIJshof 1, 4761 BE Zevenbergen21 maart19:00-21:00
  • Karen Millenaar (58) gaat na ruim 33 jaar gemeentelijk dienstverband gemeente Geertruidenberg verlaten. Zij wordt voorgedragen als nieuwe griffier van gemeente Heemstede. Het is de bedoeling dat Millenaar tijdens de raadsvergadering van 29 februari a.s. wordt benoemd in haar nieuwe functie. Zij zal op 1 mei in dienst treden in Heemstede. Eerste griffier van gemeente Geertruidenberg22 jaar ondersteunde Millenaar de gemeenteraad van Geertruidenberg als griffier. Zij was de eerste griffier van de gemeente Geertruidenberg. Onder haar leiding groeide de griffie uit van een eenmanspost naar een breder ondersteuningsbureau voor de gemeenteraad. Dit was nodig, omdat de gemeenteraad in de afgelopen decennia steeds meer en zwaardere taken kreeg.Karen Millenaar: “Onze verhuizing in januari jl. van Geertruidenberg naar Amsterdam heeft ertoe bijgedragen dat ik mij ben gaan oriënteren op een baan in de buurt van onze nieuwe woonplaats. Heemstede kwam daarbij snel op mijn pad; een prachtig groen dorp met stadse allure en een unieke ligging tussen stad en strand. De gemeenteraad zocht een betrokken en ervaren griffier en in deze kwalificaties herkende ik mij. Mijn periode als griffier in Geertruidenberg heb ik ervaren als buitengewoon boeiend en leerrijk met tal van ontmoetingen met kleurrijke en maatschappelijk betrokken raadsleden, bestuurders en inwoners.” Burgemeester Witte: “Karen heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze gemeenteraad en daarmee voor het openbaar bestuur van de gemeente Geertruidenberg. Zij is altijd een belangrijke adviseur geweest voor de gemeenteraad, maar ook voor mij als destijds startend burgemeester. We gunnen Karen deze nieuwe stap van harte en danken haar voor haar jarenlange inzet en toewijding aan de gemeenteraad van Geertruidenberg”.De werkgeverscommissie zal zich de komende tijd gaan buigen over de opvolging van Millenaar.   
  • Hernieuwd extern onderzoek naar de gezondheidsstaat van de beuk aan het Willem AlexanderhofDe gemeente Geertruidenberg laat opnieuw onderzoek uitvoeren naar de gezondheidsstaat van de rode beuk aan het Willem Alexanderhof. We kiezen in samenwerking met omwonenden, kinderdagverblijf Groei en Thuisvester een extern onderzoeksbureau. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek nemen we vervolgstappen. Deze vervolgstappen zullen in nauwe samenwerking met de omwonenden, het kinderdagverblijf en Groei plaatsvinden.Gunning reconstructie fietspad GroenendijkHet college van B&W heeft besloten het project reconstructie fietspad Groenendijk voorlopig te gunnen aan de laagste aanbieder. Als er geen bezwaren volgen, gunnen we de werkzaamheden definitief.Vaststelling Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op UnierechtHet college van B&W stelt de Regeling melden van vermoeden van misstand en inbreuk op Unierecht vast. Deze regeling maakt het voor medewerkers mogelijk om (vermoeden van) misstanden te melden. In de regeling is de bescherming van de melder ‘de klokkenluider’ geregeld. Hiermee voldoen we aan de Wet bescherming Klokkenluiders.Strategische Agenda en Actieprogramma 2024-2028Het college neemt kennis van de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 van de Regio West-Brabant (RWB) en legt beide documenten ter bespreking voor aan de gemeenteraad. Met de gemeenteraad vindt afstemming plaats over het al dan niet indienen van een zienswijze hierover.
  • Sinds december 2023 is het Hoge Veer ook een noodopvanglocatie voor 35 asielzoekers. De gemeente Geertruidenberg komt hiermee tegemoet aan de landelijke vraag om het tekort aan opvangplekken in Ter Apel mee op te vangen. Bij de komst van de asielzoekers is met de gemeenteraad afgesproken dat de opvang tijdelijk is. Overeengekomen is dat driemaandelijks een evaluatie zou plaatsvinden met de mogelijkheid van een verlenging voor drie maanden.Het college van Burgemeester & Wethouders stelt de gemeenteraad voor om op 14 maart a.s. nu al in te stemmen met huisvesting van asielzoekers tot en met 30 september 2024. De ervaringen met de 35 asielzoekers zijn positief. Het samenleven met de Oekraïense bewoners in de opvang gaat goed. Er zijn ook geen meldingen ontvangen over overlast en een avond voor omwonenden op 23 januari jl. leverde overwegend positieve geluiden op.Op de locatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging aanwezig. Met de komst van de 35 asielzoekers is er meer beveiliging aanwezig. Daarnaast is er voor de Oekraïense vluchtelingen die al langere tijd in het Hoge Veer wonen, een locatiemanager vanuit de gemeente beschikbaar. Voor de asielzoekers is speciaal een locatiemanager vanuit de Veiligheidsregio beschikbaar.Burgemeester Marian Witte: “Ik ben er nog steeds trots op dat we in december op zo’n korte termijn een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd. De komst van de nieuwe bewoners is met hulp van medewerkers, Oekraïners die er al woonden én de Veiligheidsregio zeer gemoedelijk verlopen. Nu we bijna twee maanden verder zijn, zien we een rustige situatie. We willen de gezinnen, ouders en kinderen die er wonen graag de zekerheid en het perspectief bieden dat ze kunnen blijven tot en met 30 september 2024. Daarom vragen we de raad om daar nu al mee in te stemmen. Natuurlijk blijven de maatregelen zoals extra beveiliging en een aparte locatiemanager voor de asielzoekers van kracht om de rust te behouden en het voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.”De Oekraïense bewoners zijn geïnformeerd over het voorstel tot verlenging. De omwonenden van het Hoge Veer ontvingen een bewonersbrief. Zij kunnen altijd contact opnemen bij vragen, klachten of suggesties. Voor de gemeenteraad en voor omwonenden komt een gelegenheid tot een bezoek aan de opvang en contact met de bewoners.De opvang eindigt uiterlijk 30 september 2024 volgens een besluit van de gemeenteraad. Voor de locatie zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Het huidige gebouw zal dan ook gesloopt gaan worden.Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar:  opvanglocatie@geertruidenberg.nl. Ook kunt u bellen naar: 140162.