Back to Top

Studio@slog.nl

Tel: +31 851307963

Tel: +31 852100398

headerfacebook headerinstagram headeryoutube
  • Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg

  • Uw Lokale Omroep

  • 105.1 FM

geertruidenberg

  • De gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout krijgen 50 miljoen euro van het Rijk om de gevolgen van op zee opgewekte windenergie voor inwoners op te vangen. De vier gemeenten hebben daartoe op 21 juni een overeenkomst getekend met het Rijk en de provincie, die de regeling namens het landsbestuur begeleidt.De regering heeft besloten te investeren in de leefomgeving van de vijf regio’s in het land waar de kabels van op zee opgewekte windenergie in de toekomst aan land komt. Het (demissionair) kabinet hoopt met de investeringsgelden voor Netten op Zee, de gevolgen van onder meer de aanleg van elektriciteitskabels, een converterstation (dat door windmolens opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom) en de aansluiting op hoogspanningsstations op de leefomgeving te verminderen. Regio belangrijk Gedeputeerde Bas Maes (o.m. Energie) van de provincie Noord-Brabant: “De regio Moerdijk is belangrijk voor de energietransitie in Brabant. Alle ontwikkelingen op dit gebied hebben consequenties voor de leefbaarheid van de inwoners. Fijn dat het Rijk dit ziet en geld ter beschikking stelt, zodat we samen de gevolgen voor de leefbaarheid kunnen opvangen.”De precieze locatie waar de stroomkabels van de windmolens aan land komen, in Geertruidenberg of Moerdijk, is nog niet bepaald. In Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout zijn verschillende opties voor converterstations. Het beoogde voorkeursalternatief wordt eind 2024 tijdens een procedure onder leiding van TenneT (de beheerder van het hoogspanningsnetwerk) bepaald. Klimaatdoelen Om de klimaatdoelen van dit deel van West-Brabant te halen is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. In de huidige plannen voor de periode 2031-2033 wordt uitgegaan van de bouw van een nieuw hoogspanningsstation voor elektriciteit in Moerdijk met een omvang van zeker 20 hectare. Ook als de stroomkabels met windenergie in Geertruidenberg aan land zou komen, is een uitbreiding nodig voor de verduurzaming van de industrie in het havengebied. Het bestaande station in Geertruidenberg moet reeds in 2027 met 10 hectare worden uitgebreid. Op vrijdag 21 juni ondertekenden naast gedeputeerde Bas Maes en een vertegenwoordiger van het Rijk, de wethouders Jürgen Vissers (Drimmelen), Tommie Mertens (Geertruidenberg), Guus Beenhakker (Oosterhout) en Danny Dingemans (Moerdijk) een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd. Wethouder Danny Dingemans (o.m. Ruimtelijke Ordening) van Moerdijk: “Alle energieprojecten op nationaal en regionaal niveau hebben aanzienlijke effecten op de leefomgeving in onze regio. Het is goed dat de gemeenten samen optrekken. Wij zijn blij met de investering van het rijk in de leefbaarheid van onze regio en zien deze middelen als een mooie eerste stap.”Tussen de vier gemeenten is een verdeelsleutel afgesproken die afhankelijk is van het aantal mogelijke locaties voor een converterstation. Oosterhout krijgt 4,3 miljoen. De gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg en Drimmelen - verenigd in Powerport Moerdijk - ontvangen de resterende 43,7 miljoen. De rest van het bedrag betreft projectkosten.Vijf regio’s Het kabinet heeft vijf regio’s aangewezen waar de windenergie volgend decennium aan land komt: Moerdijk, Borssele, Eemshaven, Maasvlakte en Noordzeekanaal. De investeringsgelden van Netten op Zee zijn afkomstig van de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit en worden overgemaakt via het Nederlands Klimaatfonds. Het totale beschikbare bedrag is 210 miljoen. 
  • We passen de borden langs de vaarweg aan de Donge aan. Daarom willen we u laten weten dat het college van burgemeester en wethouders binnenkort een ‘verkeersbesluit te water’ neemt. Dit besluit is nodig omdat we sommige verkeersborden toevoegen en weghalen.Wat wordt er veranderd? In het concept-besluit worden de volgende regelingen bepaald voor de Donge;Een doorvaarverbod met uitzondering voor pleziervaartEen verbod op het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingenEen verplichte maximum vaarsnelheidEen verplichting tot het gebruik van walstroomEen maximum aantal schepen per ligplaatsEen aanduiding van de vaardiepteEen einde van een verbod, gebod of beperking.Het concept van dit besluit is te lezen via: Officielebekendmakingen.nl. Eventuele opmerkingen kunt u als zienswijze tot 1 augustus bij ons kenbaar maken.
  • Een tijdje terug vroegen wij u om uw mening te geven over ons gemeentenieuws in De Langstraat. Naar aanleiding van uw reacties gingen we aan de slag met het opfrissen van onze pagina. We zijn benieuwd wat u hiervan vindt. Laat het ons weten door de nieuwe Gemeentepeiler in te vullen. Dat kost u slechts een paar minuten. U kunt hiervoor gratis de Gemeentepeiler app downloaden, of de vragenlijst invullen via https://web.gemeentepeiler.nl. De vragenlijst staat open tot 2 juli.
  • Op woensdag 19 juni hadden we een tweede informatieavond over Achter de Hoeven. Tijdens deze avond praatten we wijkbewoners bij over de plannen. Daarnaast vertelden we hoe het vervolg van dit project eruit zal zien. De presentatie van deze avond kunt u terugvinden via Geertruidenberg.nl/achter-de-hoeven.Meteen na het zomerreces neemt het college van B&W een besluit over de ontwerpversies van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Achter de Hoeven. Na dit besluit kunt u de plannen inzien en hier uw reactie op geven. Tijdens ‘De raad luistert’ op 29 augustus informeren we de gemeenteraad. Na de periode waarin u de plannen kunt bekijken, passen we de plannen aan op basis van uw reacties. Ten slotte volgt de besluitvorming. Hieronder vindt u een schema van het vervolgproces:13 aug 2024         Collegebesluit over ontwerpplannen19 aug 2024         Start inzagetermijn29 aug2024Gemeenteraadsvergadering ‘de raad luistert’29 sept2024Einde inzagetermijnVanaf 30 sept 2024Verwerken reacties/ aanpassen plannen4 dec2024Gemeenteraadsvergadering ‘de raad debatteert’12 dec 2024Gemeenteraadsvergadering ‘de raad besluit’: Vaststelling Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan
  • In juli voeren aannemerscombinaties ALSÉÉN en De Groene Waarden in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A27. Hiervoor zijn delen van de A27 drie nachten en twee weekenden dicht. Nachtafsluitingen 1-3 juli knooppunt Everdingen - knooppunt GorinchemVan maandag 1 juli 22.00 uur tot dinsdag 2 juli 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15 en A2. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N214 en N216 naar de A15. Van dinsdag 2 juli 22.00 uur tot woensdag 3 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A2 en A15. Ook tijdens deze afsluiting wordt lokaal verkeer omgeleid via de N214 en N216 naar de A15. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd tijdens de nachtafsluitingen rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert in deze nacht regulier onderhoud uit, wat onder andere bestaat uit het maaien van de bermen en het leeghalen van de kolken. Dit regulier onderhoud vindt elk half jaar plaats.  Weekendafsluiting 5-8 juli knooppunt Hooipolder - knooppunt GorinchemVan vrijdag 5 juli 22.00 uur tot maandag 8 juli 05.00 uur is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Tijdens deze weekendafsluiting asfalteert aannemerscombinatie ALSÉÉN delen van de weg opnieuw of brengt een nieuwe toplaag aan. Ook worden er onderzoek gedaan. Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden gedaan, zodat de weg in goede conditie is en de aannemerscombinaties zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Fietsers en voetgangers hebben tijdens de afsluiting van de A27 tussen Hooipolder en Gorinchem gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en Keizersveerbrug. Zowel de Merwedebrug als de Keizersveerbrug zijn open voor het openbaar vervoer tijdens de weekendafsluiting. Check even goed voor vertrek de actuele dienstregeling van de vervoersmaatschappijen Connexxion en Arriva. Nachtafsluiting 11-12 juli knooppunt Gorinchem - knooppunt HooipolderVan donderdag 11 juli 22.00 uur tot vrijdag 12 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. De tussengelegen toe- en afritten zijn ook dicht. Deze nacht voert aannemerscombinatie ALSÉÉN regulier onderhoud uit. Dit regulier onderhoud vindt elk half jaar plaats. Het verkeer richting Breda wordt omgeleid via de A15, A2 en A59 of via de A15, N3, A16 en A59 en andersom. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroute aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Weekendafsluiting 12-15 juli knooppunt Lunetten - knooppunt EverdingenVan vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 15 juli 05.00 uur is de A27 richting Breda dicht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook verzorgingsplaats De Kroon is afgesloten. Houd er rekening mee dat de tussengelegen opritten en verbindingen vanaf de A12 (knooppunt Lunetten) vrijdagavond al vanaf 20.00 uur in fases worden afgesloten. Tijdens deze weekendafsluiting asfalteert aannemerscombinatie De Groene Waarden de weg opnieuw. Ook deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de verbredingswerkzaamheden gedaan, zodat de weg in goede conditie is en de aannemerscombinaties zo min mogelijk extra verkeershinder veroorzaken tijdens de verbredingsperiode. Het verkeer richting Breda wordt vanaf knooppunt Lunetten omgeleid via de A12 en A2. Ook het verkeer richting Nieuwegein en Vianen wordt omgeleid via de A2. Verkeer richting Houten wordt omgeleid via de A12 en afrit 18a (Houten-Oost). Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Wegverbetering A27De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van het project Verbetering van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Tussen 2024 en 2031 verbeteren we de A27 Houten – Hooipolder met extra rijstroken en spitsstroken, de bouw van 3 nieuwe bruggen en de renovatie en uitbreiding van 1 brug. Aannemerscombinatie De Groene Waarden voert de verbetering uit voor het noordelijke gedeelte, tussen knooppunt Houten en knooppunt Everdingen. Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert de verbetering van het zuidelijke gedeelte uit, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. Meer informatie werkzaamheden A27Voor actuele informatie over afsluiting en omleiding kijk op Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.